Powrót do listy
Dotyczy: USZIAŁ W DOMU
Data licytacji: 2020-07-17
Godzina licytacji: 11-30
Miejsce licytacji: Sąd Rejonowy w Słubicach
Cena wywołania: 57.000,00ZŁ
Suma oszacowania: 76.000,00ZŁ
 
Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Słubicach
Karol Grzelewski
Kancelaria Komornicza nr II w Słubicach
69-100 Słubice Kilińskiego 9E/11
tel. 0-95-758-22-37 e-mail: slubice@komornik.pl
www.slubice.komornik.org
Kmp 34/15

Słubice, dnia 10-06-2020

Łukasz Michał
Polański
ul.Konstytucji 3 Maja 45
Słubice
69-100 Słubice
#kg *0030002147023*/0022/
*0030002147023*

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW GW1S/00002953/4
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słubicach Karol Grzelewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-07-2020r. o godz. 11:30 sala 215 w SR SLUBICE 69-100 Słubice, ul.Boh.Warszawy 3B odbędzie się pierwsza licytacja 1/6 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej dom, Słubice ul.Konstytucji 3 Maja 45
należącej do dłużnika: Łukasz Michał Polański
położonej: 69-100 SŁUBICE, KONSTYTUCJI 3 MAJA 45, SŁUBICE,
dla której Sąd Rejonowy w Słubicach Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GW1S/00002953/4 [NKW: GW1S/00002953/4]
Suma oszacowania wynosi 76 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 57 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 600,00zł. Rękojmia może być złożona w gotówce oraz w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Słubicach 32 12403608 1111 0000 4338 0998 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Słubicach przy ul.Boh.Warszawy 3B pok. 320 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Pouczenie:
Nabywca zobowiązany jest do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% ceny nabycia bez wezwania organu podatkowego w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Ust.z dnia 09.09.2000r Dz.U.2000 Nr 86 poz.959o podatku od czynności cywilnoprawnych
Art.305>>.[Udaremnienie przetargu] § 1.Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto w związku z publicznym przetargiem rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany.Komornik Sądowy
Karol W. Grzelewski
 
Ruchomości mozna oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczony w ogłoszeniu.
Zastrzega sie możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyny
 
Powrót do listy
Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię
Projekt i realizacja:
Sukurs 2 Technologie Informatyczne